Fremtidsfuldmagt – Din egen garanti for tryghed.

Alt, du behøver at vide om Fremtidsfuldmagter

I 2017 blev det muligt at oprette en Fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt er et vigtigt juridisk redskab, der giver dig mulighed for at planlægge og sikre din fremtidige sundhedspleje og økonomiske beslutninger, hvis du på et tidspunkt ikke længere er i stand til at træffe dem selv. Der er mange scenarier, hvor en fremtidsfuldmagt kan spille en afgørende rolle. Vi kaster et blik på situationer som demens, langvarig sygdom og andre aspekter, der kan præge din fremtid. Vi guider dig gennem processen med at oprette en gratis fremtidsfuldmagt, diskutere dens fordele og anvendelser samt hjælper dig med at forstå, hvordan denne juridiske aftale kan sikre dine ønsker og interesser.

Eksempler på hvornår en fremtidsfuldmagt kan anvendes.

Demens:

Beskrivelse: Personer med demens kan gradvist miste evnen til at træffe de rigtige beslutninger. En fremtidsfuldmagt kan være afgørende for at sikre, at deres ønsker respekteres, selv når de ikke længere kan udtrykke dem.

Eksempel: En person med Alzheimers, der ikke længere kan forvalte deres økonomi eller træffe beslutninger om sundhedspleje, kan have foruddefinerede ønsker i en fremtidsfuldmagt.

Ældre med komplekse sundhedsproblemer:

Beskrivelse: Ældre mennesker kan opleve komplekse sundhedsproblemer, der eksempelvis kræver store og svære beslutninger om behandlingsforløb. En fremtidsfuldmagt giver dem mulighed for at planlægge deres pleje og beslutte, hvilken behandling de ønsker.

Eksempel: En ældre person diagnosticeret med flere sygdomme kan have præferencer for bestemte behandlinger og ønsker at sikre, at deres ønsker følges, selv hvis de mister evnen til at kommunikere klart. Eksempelvis bliver ramt af en hjerneblødning, der medfører talebesvær.

Langvarig sygdom:

Beskrivelse: Langvarige sygdomme kan medføre perioder, hvor den sygdomsramte ikke selv kan varetage egne interesser. En fremtidsfuldmagt kan hjælpe med at håndtere de økonomiske og sundhedsmæssige beslutninger i disse perioder.

Eksempel: En person med en kronisk sygdom kan opleve perioder med mentale udfordringer. En fremtidsfuldmagt kan fastlægge, hvordan deres økonomiske og sundhedsmæssige anliggender skal administreres i disse perioder.

Fordele ved at have oprettet en fremtidsfuldmagt:

En fremtidsfuldmagt er ikke kun et juridisk dokument; det er et kraftfuldt redskab, der kan give dig ro i sindet og sikre, at dine ønsker og interesser respekteres, hvis du ikke længere selv kan træffe beslutninger. Her er nogle af fordelene ved at have en fremtidsfuldmagt:

 • Selvbestemmelse: Med en fremtidsfuldmagt har du mulighed for at bevare selvbestemmelse, selv når helbredet svigter. Du kan foruddefinere dine ønsker og værdier og sikre, at de følges nøje.
 • Beslutningsdygtighed: I tilfælde af sygdom eller mentalt helbredsforfald kan du være sikker på, at dine beslutninger træffes af en person, du har udpeget og har tillid til.
 • Økonomisk Stabilitet: Din udpegede fremtidsfuldmægtig kan administrere dine økonomiske anliggender i overensstemmelse med dine ønsker, hvilket sikrer stabilitet og tryghed.
 • Gør det juridiske simpelt: En veludformet fremtidsfuldmagt kan hjælpe med at reducere den juridiske kompleksitet og omkostninger, der ellers kan opstå, når beslutninger skal træffes på dine vegne uden klare retningslinjer.
 • Familieharmoni: En klar fremtidsfuldmagt kan reducere risikoen for familiekonflikter og uenigheder ved tydeligt at angive dine ønsker. Dette kan give ro og harmoni i familien i en vanskelig tid.

Ovenstående eksempler understreger vigtigheden af at tage skridt til at oprette en fremtidsfuldmagt, der passer til dine behov og ønsker.

Hvad bør en fremtidsfuldmagt indeholde?

En fremtidsfuldmagt skal klart definere dine ønsker og præferencer. Nedenfor er de nøgleelementer, der ofte inkluderes i en fremtidsfuldmagt:

 • Fuldmagtsudpegelse: Identifikation af den person, der vil agere som din fuldmægtig. I juraen kaldes denne person den fremtidsfuldmægtige.
 • Sundhedsplejebeslutninger: Klare retningslinjer for sundhedsplejebeslutninger, herunder livsforlængende foranstaltninger og valg af behandlinger.
 • Økonomiske anliggender: Instruktioner om, hvordan dine økonomiske anliggender skal håndteres, herunder betaling af regninger og forvaltning af aktiver.
 • Ejendom og ejendomsanliggender: Specificering af, hvordan din ejendom og ejendomsanliggender skal administreres.
 • Backup-fuldmægtig: Udpegelse af en alternativ fremtidsfuldmægtig, der træder til, hvis den primære fremtidsfuldmægtig ikke kan opfylde deres forpligtelser.

At inkludere disse elementer sikrer, at din fremtidsfuldmagt er præcis og at den repræsenterer dine interesser.

Hvem kan være fremtidsfuldmægtig?

Det er en afgørende beslutning i oprettelsen af en fremtidsfuldmagt er valget af den rette person til at være din fremtidsfuldmægtig. Denne person skal være en, som du har tillid til, og som er villig og i stand til at påtage sig ansvaret for at træffe vigtige beslutninger på dine vegne og så skal vedkommende være fyldt 18 år. Vi kommer senere ind på, hvilke overvejelser du bør gøre dig i forhold til valg af fremtidsfuldmægtig.

Fremtidsfuldmagten – sådan gør du – trin for trin:

Når du først har formuleret din fremtidsfuldmagt, er der kun få praktiske skridt tilbage. Følg denne trin-for-trin guide for at sikre, at din fremtidsfuldmagt er klar til brug, hvis det en dag bliver nødvendigt.

 1. Tal med de(n) fremtidsfuldmægtige: Diskuter dine ønsker og forventninger med den eller de personer, du har udpeget som din fremtidsfuldmægtig. Det er vigtigt at sikre, at de forstår deres rolle og ansvar.
 2. Registrer din fremtidsfuldmagt: Du skal underskrive din fremtidsfuldmagt digitalt med dit NemID/MitID på Tinglysning.dk. Dette er nødvendigt for at gøre din fremtidsfuldmagt officiel og tilgængelig for alle relevante parter, herunder Familieretshuset og domstolene.
 3. Kontakt en notar: Når din fremtidsfuldmagt er registreret, skal du kontakte en notar. Notaren skal bekræfte din identitet og sikre, at du var i stand til at handle fornuftsmæssigt, da du oprettede fremtidsfuldmagten. Det er vigtigt at bemærke, at notaren ikke tjekker indholdet af fremtidsfuldmagten, men alene bekræfter din underskrift og identitet. Dette skal gøres senest seks måneder efter registreringen i Fremtidsfuldmagtsregisteret.
  • Notaren koster 300 kr., og bekræftelsen sker digitalt på stedet. Hvis det ikke er muligt for dig at møde op fysisk, kan notaren komme til dig, f.eks. til din hjemmeadresse, plejehjem eller hospital.
  • Du kan finde din nærmeste notar gennem Danmarks Domstoles hjemmeside: Find en notar
 4. Kontakt Familieretshuset: Når fremtidsfuldmagten er oprettet, ligger den uvirksom i Fremtidsfuldmagtsregistret, indtil dine fremtidsfuldmægtige eller du selv søger Familieretshuset om, at fremtidsfuldmagten sættes i kraft. Det kan være en god idé at kontakte Familieretshuset for at sikre, at din fremtidsfuldmagt er korrekt registreret og klar til brug, når og hvis behovet opstår.

Fritaget for at modtage Digital post?

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan Familieretshuset hjælpe dig med at lægge din papirbaserede fremtidsfuldmagt ind i Fremtidsfuldmagtsregistret. Klik her for at læse om hvordan du gør, såfremt du er fritaget for Digital Post.

Nu er din fremtidsfuldmagt klar til en dag at blive aktiveret, hvis behovet opstår.

Ikraftsættelse af en fremtidsfuldmagt

Din fremtidsfuldmagt får først virkning, når den er sat i kraft. Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver som følge af sygdom, svækket mental funktion eller lignende ikke længere selv har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter.

Hvad nu vil jeg vil ændre eller tilbagekalde min fremtidsfuldmagt?

Om en fremtidsfuldmagt kan ændres, og hvordan det foregår, afhænger af, om den er sat i kraft af Familieretshuset eller ej.

Før ikraftsættelsen: Indtil Familieretshuset har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan du ændre eller tilbagekalde fremtidsfuldmagten. Hvordan du skal gøre det, afhænger af, hvordan fremtidsfuldmagten er oprettet.

Efter ikraftsættelsen: Efter ikraftsættelsen kan fuldmagten kun ændres eller tilbagekaldes, hvis du er i stand til at forstå betydningen heraf.

Ansøgning om ændring eller tilbagekaldelse skal indsendes til Familieretshuset, der vurderer, om betingelserne for at ændre eller tilbagekalde er opfyldt. Det sagt, så er det hensigtsmæssigt, at du som fuldmagtsgiver løbende overvejer, om fremtidsfuldmagten skal tilpasses. Sker der ændringer i din egen livssituation, eller er der sket ændringer i forhold til den person du har tildelt rollen som fremtidsfuldmægtig, så bør du overveje om det også har indflydelse på fremtidsfuldmagten.

Når fuldmagten skal i brug

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, fordi du er blevet syg eller svækket, skal fuldmagten sættes i kraft rent juridisk.

Der skal indgives en anmodning til Familieretshuset om at få fuldmagten sat i kraft, og anmodningen kan som sagt indgives af dig selv eller af de(n) fremtidsfuldmægtige. Anmodningen skal være vedlagt en speciel lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand.

Formular til lægeerklæring og formular til anmodning om ikraftsættelse af fremtidsfuldmagten findes på Familieretshusets hjemmeside. Det koster 1.010 kr. (2024 priser) at anmode om at få sat fremtidsfuldmagten i kraft.

Fremtidsfuldmagtens begrænsninger.

Ikke altomfattende: En fremtidsfuldmagt dækker ikke nødvendigvis alle aspekter af dit liv. Der er visse beslutninger og situationer, den måske ikke kan håndtere.

Ikke en erstatning for et livstestament: En fremtidsfuldmagt fokuserer primært på økonomiske og sundhedsmæssige beslutninger. Hvis du ønsker at styre, hvordan din formue fordeles efter din død, skal du overveje at oprette et egentligt testamente.

Kræver opdatering: Livet ændrer sig, og derfor bør din fremtidsfuldmagt også. Hvis dine forhold ændrer sig, bør du revurdere og muligvis opdatere dokumentet.

Juridiske begrænsninger: Der kan være situationer, hvor loven ikke tillader fuld implementering af dine ønsker, selv med en gyldig fremtidsfuldmagt. Det er vigtigt at forstå disse juridiske rammer. Det er altid en god idé at kontakte en familieadvokat i forbindelse med, at du opretter en fremtidsfuldmagt.

Følelsesmæssige aspekter: Nogle beslutninger involverer følelser og personlige præferencer, som en fremtidsfuldmagt måske ikke fuldt ud kan repræsentere.

Ikke et alternativ til sund fornuft: Selv med en fremtidsfuldmagt er det vigtigt at træffe de rigtige beslutninger, og det er ikke en erstatning for personlig omtanke og fornuft.

Hvornår er det for sent at oprette en fremtidsfuldmagt?

Der er ingen fastsat alder, hvor det bliver for sent at oprette en fremtidsfuldmagt, men det afgørende er at handle, mens du stadig er i stand til at udtrykke dine ønsker. Det vigtigste er at en fremtidsfuldmagt oprettes mens du er i stand til at træffe egne beslutninger. Hvis du venter for længe, og din mentale / kognitive kapacitet svækkes, kan det blive vanskeligere eller endda umuligt at oprette en gyldig fremtidsfuldmagt.

Juridisk set er en fremtidsfuldmagt ugyldig, hvis personen, der opretter den (fuldmagtsgiveren), ikke er i stand til at forstå betydningen af ​​dokumentet og konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i det.

Hvis en person mister mental kapacitet uden at have oprettet en fremtidsfuldmagt, kan familien eller pårørende blive nødt til at gå rettens vej for at få en værge udpeget. Dette kan være en mere kompliceret og omstændelig proces sammenlignet med den relativt enkle oprettelse af en fremtidsfuldmagt – så rettidig omhu er vigtigt. På den måde kan du i god tid sikrer dig, at dine ønsker bliver respekteret, hvis du en dag ikke længere kan udtrykke dem selv.

Opsummering:

 • Man kan vælge at gå til en advokat eller søge professionel hjælp, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt. Det er dog ikke et krav.
 • Man kan selv oprette en fremtidsfuldmagt via borger.dk.
 • Man skal vide, hvad der skal stå i fremtidsfuldmagten, og hvem de fremtidsfuldmægtige skal være.
 • Det indtastes og underskrives digitalt via tinglysning.dk. (Er du fritaget for digital post, kan du få hjælp hos Familieretshuset.)
 • Når fremtidsfuldmagten er underskrevet, skal du møde op personligt hos en notar og få den bekræftet. Vær opmærksom på, at notaren ikke tjekker indholdet af fremtidsfuldmagten, men udelukkende sikrer sig, at du er dig, og at du er fornuftsmæssigt i stand til at oprette den.
 • Det koster 300 kroner (pris i 2024) i retsafgift ved notaren. Skal fremtidsfuldmagten en dag aktiveres foregår det via Familieretshuset. Det koster 1.010 kroner (pris i 2024) at få den aktiveret.

Rådgivning og professionel assistance:

At oprette en fremtidsfuldmagt er en vigtig beslutning, og det kan være gavnligt at søge rådgivning fra fagfolk for at sikre, at dokumentet opfylder dine behov og overholder gældende lovgivning. Her er nogle overvejelser:

 1. Danske Familieadvokater: En familieadvokat kan give dig juridisk rådgivning og sikre, at din fremtidsfuldmagt er korrekt formuleret og opfylder alle juridiske krav.
 2. Finansiel Rådgiver: Hvis din fremtidsfuldmagt omfatter økonomiske anliggender, kan en finansiel rådgiver hjælpe med at sikre, at dine instruktioner er klare og gennemførlige.
 3. Sundhedsplejen: For sundhedsplejebeslutninger kan det være værdifuldt at konsultere en fagperson i sundhedspleje for at sikre, at dine præferencer er forståelige og overholdes.
 4. ÆldreSagen: ÆldreSagen kan være en ressource for mange ældre. her kan du søge rådgivning og støtte i forbindelse med oprettelsen af en fremtidsfuldmagt. Du kan finde yderligere vejledning på deres hjemmeside.
 5. Familieretshuset: Familieretshuset kan også yde vejledning og rådgivning vedrørende oprettelse og implementering af en fremtidsfuldmagt. Du kan læse mere på deres hjemmeside.
 6. Ældrerådgivning: Lokale ældrerådgivninger kan også være en kilde til information og vejledning. Du kan finde deres kontaktoplysninger i din kommune.

At tage skridt til at få professionel assistance kan styrke din forståelse af processen og sikre, at din fremtidsfuldmagt opfylder dine unikke behov. Vi vil anbefaler, at du rådfører dig med en advokat, inden du opretter en fremtidsfuldmagt. Inden du går til advokat, kan det være nyttigt at overveje nogle spørgsmål i forvejen, så du ikke skal betale advokaten for mere end højst nødvendigt. Det kan eksempelvis være spørgsmål om, hvorvidt du vil have en eller flere fuldmægtige, og om det skal være muligt at give gaver ud over det sædvanlige o.s.v.

Links og skabeloner til fremtidsfuldmagter

For yderligere information om fremtidsfuldmagter, kan du udforske følgende links:

 1. Gratis skabeloner til fuldmagter (PDF): Gratis skabeloner til fuldmagter fra Justitsministeriet (se bilag 14, side 24 og fremefter).
 2. Ældre Sagen – Fremtidsfuldmagter: Ældre Sagens vejledning om fremtidsfuldmagter.
 3. Familieretshuset – Værd at vide om fremtidsfuldmagter: Familieretshusets information om, hvad du bør vide om fremtidsfuldmagter.
 4. Danske Familieadvokater: Danske Familieadvokaternes hjemmeside, hvor du kan finde juridisk rådgivning og assistance.
 5. Justitsministeriets Vejledning om Fremtidsfuldmagter (PDF): En omfattende vejledning fra Justitsministeriet om fremtidsfuldmagter.
 6. Ældre Sagen – Hjemmeside. Telefonnummer – 33 96 86 86: Ældre Sagens generelle hjemmeside og kontakttelefon.
 7. Demens – de bedste hjælpemidler: Artikel, der gennemgår de bedste hjælpemidler.

Se vores løsning her

Abonnement: 119,- / pr. Måned